NAVIGATION

Spørsmål og svar

Kjøp

Hvordan kjøpe via MiMCoups?

For å kunne kjøpe, peke ut favoritter eller lagre, må man være pålogget.

Tilbud

Hvordan gjennomføre et salg?

For å gjennomføre salget og få tilgang til rabatten, må man legge inn kreditt-/betalingskortdetaljer. Disse blir lagret, for senere bruk. Hvis man har ubrukt kreditt eller belønninger fra en kampanje, kan denne benyttes til kjøp.

Hvordan få tilgang til ekstratilbud for faste kunder?

Når man har gjennomført 3 kjøp mot samme butikk, blir man automatisk fast kunde og vil man også motta spesialtilbud for lojale kunder.

Generelt

Hvordan kan MiMCoups virke salgsøkende?

Etter pålogging vil annonsører få tilgang til et dashbord med nøkkelinformasjon om kunder og salg. Enkle grep, gjør det lett å koble sammen informasjon og foreta nyttige analyser. Dette gjør det enkelt å forstå kjøpsmotiver og dermed komme med relevante nye tilbud.

Support

Hvordan ta i bruk MiMCoups?

Det er enkelt å komme I gang!

  1. Last ned app’en fra App Store eller Google Play Store
  2. Trykk på «Get»/»Installere».
  3. Ved å starte app’en får hjelp til å opprette en ny bruker eller du kan også logge på med Facebook- eller Google+-konto. Har du allerede en konto hos oss, logg på med e-postadresse og passord.

Generelt


Muligheter for annonsører?

MiMCoups er designet for å tilfredsstille behovet for mange ulike bransjer. Meget lett å legge ut et tilbud, men det er et fantastisk verktøy får å finne potensielle kunder som i dag handler fra en konkurrent. Du kan også bli en del av en aktivitet relatert til ditt tilbud. Ved hjelp av GPS kan man få tilbudene til å treffe geografisk der man ønsker. Masseutsendelser mot ønskede målgrupper er enkelt og man kan bruke ulike parametere for å treffe de man ønsker.

Personvern

 
1.
Partene

MimCoups Technologi AS er leverandør og den som tar systemet i bruk ved å kjøpe tilgang på nett er kjøper.

 

2.
Formål og bakgrunn

 

Dette er en standard avtale vedrørende kjøp av lisens til MIMCOUPS dataapplikasjon for markedsføring og salg av ulike varer, tjenester og tilbud. Avtalen regulerer partenes rettigheter og forpliktelser i kontraktstiden.

 

3.
Tjenesten

 

MIMCOUPS tilbyr kjøper en nettportal (Tjenesten) som blant annet vil tillate kjøper å sende spesifikke tilbud om sine produkter rett til smarttelefoner, nettbrett eller andre bærbare enheter. Tilbudene mottas gjennom en egen applikasjon (App) utviklet av MIMCOUPS, som kan lastes ned gjennom Appstore eller Googleplay og benyttes av privatpersoner (Sluttbrukere).  

 

Tjenesten inneholder også funksjoner som tillater kjøper å genere tilbud for utsendelse til sluttbrukere, chatfunksjon, lese anmeldelser fra sluttbrukere, oversikt over return on investment (ROI) på utsendte tilbud og sende ut tilbud på bakgrunn av sluttbrukers plassering, geografi og kundelojalitetsprogram.

 

Tjenesten fungerer ved at kjøper generer og laster opp tilbud til tjenesten. Den vil så automatisk sende tilbudet ut til sluttbrukere, enten direkte eller når sluttbruker befinner seg i nærheten av en av kjøpers utsalgssteder.

For øvrig informasjon om Tjenesten funksjonalitet vises det til Avtalens vedlegg 1.

 

4.
Lisens

Avtalen gir kjøper en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset lisens for bruk av tjenesten i Norge. Lisensen gir kjøper tilgang til tjenesten og dens funksjoner. Lisensen vil gi tilgang til tjenesten for et begrenset antall brukere hos kjøper. Antallet brukere hos kjøper, som gis adgang til tjenesten, vil være avhengig av det antall lisenser som kjøpes.

 

5.
Bruk av Tjenesten

 

            Ved bruk av tjenesten er det ikke tillat å:

 

a)
Endre, forsøke å endre, forstyrre, prøve å skaffe seg urettmessig tilgang eller skaffe seg urettmessig tilgang til tjenesten, dens programvare, brukergrensesnitt eller personopplysninger som kan ligge lagret i tjenesten.

 

b)
Distribuere noe av innholdet i tjenesten. Med innhold forstås herunder, men ikke begrenset til tekst, bilde, lyd, video, programvare, script eller annet materiale kjøper kan se ved bruk av tjenesten.

 

c)
Forsøke å trenge gjennom eller trenge gjennom sikkerhetsrelaterte funksjoner herunder, men ikke begrenset til beskyttelse av innhold i og personopplysninger lagret i tjenesten.

 

d)
Leie ut, markedsføre, overføre, overdra eller selge tilgang til tjenesten. Det samme gjelder reklame, sponsing og kampanjer plassert i tjenesten eller dens innhold. Videre må kjøper ikke gi andre tilgang til tjenesten.

 

e)
Bruke tjenesten i strid med dets formål og intensjoner.

 

f)
Endre, kopiere, oversette, lage avledete verk av innholdet eller noen del av innholdet i tjenesten, redistribuere, viderelisensiere, publisere, rekonstruere eller på annen måte forsøke å endre eller rekvirere kildekoden til tjenesten.

 

Kjøper gjøres samtidig klar over at brudd eller forsøk på brudd på disse bruksbegrensningene utgjør misbruk av tjenesten. Misbruk av tjenesten er ikke tillatt. Ved mistanke om misbruk risikerer brukeren å bli suspendert eller få leveransen av tjenesten stoppet.  Ved misbruk av tjenesten vil kjøper være ansvarlig for alle direkte og indirekte tap som oppstår i sammenheng med misbruket/misligholdet.

 

6.
Personvern

 

Ved bruk av Tjenesten vil kjøper få tilgang til følgende personopplysninger om sluttbrukere:

 

Postnummer

Fødselsdato

Kjønn

E-post adresses

Brukernavn

Geografiske posisjons (forutsatt at Sluttbruker ikke har deaktivert denne tjenesten)

Kundens tidligere kjøp

 

Alle sluttbrukere har samtykket til at de ovennevnte opplysninger innhentes og benyttes ved salg- og markedsførings aktiviteter fra MIMCOUPS kunder. Alle personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Alle opplysningene vil bli lagret på MIMCOUPS servere eller på servere tilhørende samarbeidspartnere av MIMCOUPS.

Rettigheter til opplysninger om sluttbrukernes bruk av tilbud fra kjøper tilhører kjøper og vil ved en terminering av avtalen utleveres til kjøper. Opplysningene vil bli levert kjøper som rådata. Dersom kjøper ønsker det, kan informasjonen utleveres ferdigbehandlet med tilhørende informasjon om sluttbrukernes handlemønster o.l. mot særskilt vederlag.

 

7.
Informasjon om kjøper

Ved bruk av tjenesten må kjøper opprette en brukerprofil for innlogging. Kunden vil da måtte oppgi opplysninger om blant annet:

 

Adresse
Org.nr
Butikknavn
Kontonummer

 

Opplysningene vil bli lagret på tilfredsstillende måte og slettet av MIMCOUPS vedterminering av avtalen.

 

8.
Sikkerhet, backup og tilgang

MIMCOUPS vil sørge for nødvendige og tilfredsstillende sikkerhetskopier av den informasjon og de opplysninger som kjøper laster opp til tjenesten. MIMCOUPS vil videre iverksette rimelige og hensiktsmessige tiltak for å sikre kjøpers innhold mot utilsiktet eller ulovlig tap, tilgang eller utlevering. MIMCOUPS samarbeidspartnere for datalagring deltar i Safe Harbor-programmet eller tilsvarende.

 

Ved bruk av Tjenesten samtykker Kunden til at MIMCOUPS får tilgang til innsamlede opplysninger om kjøper og bruk av disse opplysningene i forbindelse med optimalisering og tilpasning av tjenesten. Opplysninger om kjøper vil ikke bli brukt eller utlevert til andre, med mindre dette er nødvendig for leveransen av tjenesten.

 

Ingen andre brukere eller kunder vil ha tilgang til Kundens markedsaktiviteter. Ingen andre brukere eller kunder vil kunne se tilbudene til Kunden, hvordan disse mottas i markedet, Sluttbrukernes tilbakemeldinger osv. Kunder som benytter seg av competitor-pakken vil imidlertid kunne se tidspunktet og i hvilke områder Kundens tilbud er aktive.  

 

9.
Markedsføring

Ved bruk av tjenesten samtykker kjøper til at MIMCOUPS annonsører kan markedsføre sine produkter på tjenesten. Dette innebærer at ulike annonser vil bli synlige i tjenesten.

 

Kunden samtykker til at MIMCOUPS er berettiget til å orientere samarbeidspartnere og andre potensielle kunder om at kjøper benytter seg av tjenesten.

 

10.
Bonus- og lojalitetsprogram

Dersom kjøper ønsker det, kan det utvikles et bonus- og lojalitetsprogram for sluttbrukere og kjøper. Dette kan tilpasses Kjøpers behov etter nærmere avtale.

 

11.
Vederlag og garanti

Kjøper betaler en fastpris pr. måned, for lisensen for bruk av tjenesten. Den månedlige lisensavgiften forfaller forskuddsvis.

 

I tillegg betaler kjøper et omsetningsgebyr på 12.8 %, beregnet av bruttoomsetning basert på alt salg som skjer ved bruk av tjenesten (Omsetningsgebyret).

 

Omsetningsgebyret beregnes løpende og trekkes direkte fra sluttbrukers kjøp, før resterende del av kjøpesum overføres direkte til Kunden.

 

Detaljerte salgsrapporter vil til enhver tid være tilgjengelig i tjenesten.

 

Garanti: Dersom kjøper legger ut minimum 25 tilbud pr måned og omsetning ikke har vært minst det man har betalt i vederlag, vil man få 3 måneders avslag på neste års faktura. For å få denne garanti effektuert må kjøper ta kontakt før avtalelen fornyes.

 

12.
Avtalens varighet

Avtalen gjelder i 1 år (Kontraktstiden) fra signeringsdato.

 

Avtalen er uoppsigelig i kontraktstiden. Avtalen vil automatisk fornyes for ett år av gangen, dersom kjøper ikke senest en måned for utløpet av kontraktstiden skriftlig sier opp avtalen.

 

Ved avtalens opphør bortfaller partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen.

 

13.
Publisering av tilbud

Fra det tidspunkt Tjenesten er gjort tilgjengelig er Kunden forpliktet til å publisere minimum 20 tilbud per. måned.

 

14.
Kundeservice

MIMCOUPS kundeservice vil være tilgjengelig for Kunden i hele kontraktsperioden minimum mellom kl. 09.00 – 16.00.

 

15.
Immaterielle rettigheter

MIMCOUPS innehar samtlige opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten. Kjøper er selv ansvarlig for at verken kjøper selv, eller annen med kjøpers brukernavn og passord, benytter tjenesten i strid med opphavsrettslige prinsipper eller annen lovstridig virksomhet. Brudd på dette inkluderer blant annet nedlasting av innehold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for kjøper.

 

16.
Mislighold

Et mislighold foreligger dersom en av partene ikke overholder sine forpliktelser etter avtalen.

 

Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter avtalen, og misligholdet ikke er rettet innen 15 dager etter at den misligholdene part mottok skriftlig varsel om misligholdet fra den annen part, kan den parten heve avtalen med øyeblikkelige virkning.

 

Avtalen kan termineres med øyeblikkelige virkning dersom det foreligger et vesentlig brudd på Partenes forpliktelser etter Avtalen.

 

17.
Forbehold og ansvarsbegrensning

Tjenesten og dens innhold leveres «som den er». Dersom det oppstår tap hos kjøper og dette skyldes mangler eller forsinkelser som MIMCOUPS er ansvarlige for og dette har påført kjøper et tap, er MIMCOUPS erstatningansvar begrenset til kjøpers direkte tap, og i alle tilfeller oppad begrenset til et beløp tilsvarende de siste 6 måneders vederlag, eksklusiv omsetningsgebyr, for bruk av tjenesten.

MIMCOUPS kan ikke gjøres ansvarlig for driftstap, fortjenestetap, avsavnstap eller annen type indirekte tap, med mindre MIMCOUPS har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

 

18.
Force Majeure

Ved force majeure eller annen oppfyllelseshindring utenfor MIMCOUPS kontroll, som MIMCOUPS ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved avtalens inngåelse eller å unngå eller overvinne følgene av, kan kjøper ikke kreve erstatning eller gjøre andre misligholdsbeføyelser mot MIMCOUPgjeldende så lenge hindringen foreligger. Tilsvarende suspenderes den annen parts motytelse så lenge hindringen foreligger.

 

Dersom hindringen, eller den manglende muligheten for å overvinne følgene av den, fortsatt foreligger to måneder etter at den inntrådte, kan hver av Partene heve avtalen med én måneds skriftlig varsel, uten at de har noe å kreve av hverandre.

 

19.
Overdragelse

Kundens rettigheter og forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras, uten forutgående skriftlig godkjennelse fra MIMCOUPS.

 

20.
Lovvalg og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå mellom kjøper og MIMCOUPS reguleres av norsk lov. Eventuelle tvister avgjøres ved de ordinære domstolene, Oslo Tingrett vedtas som rett verneting.

 

 

 

 

Vilkår for bruk

Innledning
MiMCoups Technologies ønsker deg velkommen til bruker av vår applikasjon (app)! Alle rettigheter tilhører oss.

Ved å laste ned og ta i bruk vår applikasjon, bekrefter du at du godtar og vil følge disse vilkår. Det er derfor viktig å lese disse vilkår nøye

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkår, uten varsel. Derfor bør du lese disse hver gang du laster ned en oppgradering..

Kontraktsmessige forhold ved registrering

Selskapet vil samle inn personlig informasjon som du gir oss gjennom bruk av applikasjonen. Denne informasjonen inneholder dine navn, kontaktopplysninger, kjønn, postnummer, alder, profilbilde etc. og om du er registrert direkte eller vi f.eks. Facebook. Vi vil også lagre opplysninger om hva slags enhet du bruker for å koble deg til, slik at skreddersydde tilbud vil bli sent deg i neste omgang. Noe informasjon bygges opp som bruker, men du selv gir oss den informasjon du ønsker og ved å legge det inn selv. Vi forutsetter at dine opplysninger er korrekte. Vi vil lagre informasjonen om deg mens du er bruker og også i rimelig tid etter, for bruk juridisk eller for analyser.

Du har gjennom vår applikasjon tilgang til de opplysninger om deg og kan modifisere dem selv hvis ønskelig. Noen opplysninger lar seg ikke endre og da må du kontakte oss. Hvis vi må gjøre endringer, kan dette medføre en avgift.

Hva vil vi bruke dine personlige opplysnigner til?

Vi lagrer dine opplysninger for at du skjal få adgang til applikasjonen, for at vi skal kunne komme I kontakt med deg og for å kunne tilby deg de tjenester vi tilbyr eller som du etterspør gjennom din bruk.

Hvor blir bilder lagret?

Alle bilder du laster opp lagres på vår sikre server. Vi deler ikke disse bildene med andre leverandører eller brukere.

Betingelser

Brukeren er selv fullstendig ansvarlig for innhold, tilbud og kommentarer. Man forplikter seg til ikke å legge ut noe ulovlig eller som ikke er i tråd med vanlig aksepterte regler på internett. Dette innebærer f.eks. at man må ha kopi- eller bruksrettigheter på de bilder man benytter.

Hvis man overtrer disse regler og MiMCoups I den anledning på drar seg kostnader, forplikter man seg til å betale fakturaer man som bruker, som forårsaket kostnaden, vil få I den anledning. I slike tilfeller kan også føre til utestengelse og juridisk forfølgelse og erstatningskrav.

I dag er applikasjonen tilgjengelig på Google Play og iOS. Hvis vi ønsker å oppgradere programmet og til og med bytte plattform, du er som bruker forpliktet til å laste ned og bruke de versjonene vi kommer med. 

Oppsigelse

MiMCoups kan stenge tilgangen til tjenesten, hvis vilkår for bruk ikke følges eller man gjennomfører uakseptable aktiviteter gjennom applikasjonen. Bruker av applikasjonen bærer eventuelle kostnader ved dette. MiMCoups har ikke ansvar overfor bruker for eventuelle konsekvenser av en stengning.

 

Så sant selskapet ikke innrømmer andre betingelser, vil en oppsigelse medføre:

  • Disse vilkår trår ut av kraft
  • Man må stoppe å benytte applikasjonen
  • Avinstallere applikasjonen på din enhet

 

Hvis man ved en oppsigelse ikke følger dette, vil man bli fakturert for videre bruk og/eller bli ansvarlig i henhold til vilkår for bruk.